Global Initiative Sports for Impact

BLOG

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.điều khoản về Sáng tạo Xã Hội

02/07/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

"Điều 40. 
Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.

Điều 41.
Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa."

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822