Global Initiative Sports for Impact

BLOG

RecSports Viet Nam Project

30/05/2021

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

Project RecSports Vietnam

A project is a set of related activities carried out over a limited period of time, with limited resources; especially limited financial resources to achieve specific and clear goals, satisfying the needs of the target audience.

 Vietnam Recreational & Hybrid Sports - RecSports Vietnam

 RecSports Vietnam is a project-based non-equity venture.(English: Project - base, non - equity venture ) A partnership in which partners create a project with a similar scope. relatively narrow and has a clear timetable without creating a new legal entity.
The RecSports Vietnam project has been operating since 2016. is a network of non-commercial legal entities and commercial legal entities that jointly form the RecSports Vietnam ecosystem to create social impact through sports and related activities sports. the same purpose towards solving social problems, health care, community. integrated education STEM Sports . Sports Tourism Sports Tourism. Sports medicine.. and achieving sustainability goals (SDGs)

Dự án RecSports Việt Nam 

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến.

 Việt Nam Recreational & Hybrid Sports  - RecSports Việt Nam 

 RecSports Việt Nam là một Liên doanh dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project - base, non - equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng mà không tạo ra một pháp nhân mới.
Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016.là mạng lưới Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia tạo thành hệ sinh thái RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs)
http://recsports.vn

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Facebook Global Initiative Sports for Impact Zalo Global Initiative Sports for Impact 0986680195 0973360822