RecSports Việt Nam

Thông báo của Việt Nam Recreational & Hybrid Sports

Trân trọng thông báo: Việt Nam Recreational & Hybrid Sports là 1 tổ chức Xã Hội- Nghề nghiệp . Sứ mệnh của chúng tôi là đem lại giá trị tăng cường sức khỏe phục vụ Cộng Đồng.Chúng tôi cam kết chia sẻ nội dung thông tin về bộ thiết bị thể thao môn phối hợp bóng đá và billad ở 2 nội dung snookball (16 bóng)và footpool (10 bóng) Bóng đá phối hợp Golf -Footgolf  . Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có câu hỏi về bộ thiết bị. dưới đây là nguyên văn nội dung mail của Liên đoàn FootGolf Thế giới gửi Nguyễn Phương Tùng . Nhà Sáng lập- Lãnh đạo Việt Nam Recreational & Hybrid Sports (http://recsports.vn) nội dung yêu cầu các bước để Việt Nam chính thức gia nhập http://fifg.org/ 

 

0986680195 0973360822