Chuyên Mục Khác

Câu chuyện dự án khởi nghiệp Kinh tế thể thao

Câu chuyện nào cũng có một khởi đầu

Ảnh tư liệu : ©️RecSports ngày đầu khởi sự 1 tháng 5/ 2016

 

– 🇻🇳 Global Initiative RecSports Viet Nam – Viet Nam Recreational & Hybrid Sports Project

 

RecSports Việt Nam là một mạng lưới dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project – base, non – equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng mà không tạo ra một pháp nhân mới.

Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016. thực hiện theo chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam Số 2198/QĐ – TTg đã được Thủ Tướng phê duyệt. Gồm Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia tạo thành mạng lưới RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs 3,4,8,12)

Trang chủ

Global Initiative RecSports Việt Nam