Chuyên Mục Khác

Mẫu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

———

 

……ngày…tháng…năm …

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

(Về hành vi vi phạm bản quyền)

 

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

 

– Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2019;

 

– Căn cứ Hành vi/Văn bản/Tác phẩm/Sáng chế……………

 

Kính gửi: – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hoặc: – CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (đối với tác phẩm)

 

Tên tôi là:……… Sinh năm:… … Chứng minh nhân dân số:…….. do CA…… cấp ngày…./…./… Địa chỉ thường trú:……. Hiện đang cư trú tại:……….. Số điện thoại liên hệ:…… Là:………. (ví dụ: tác giả của tác phẩm …. hoặc người sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ………. Hoặc là: đại diện theo pháp luật của công ty……. đã được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế………..). Tôi xin trình bày sự việc sau: ……… (Trình bày về căn cứ xác định hành vi vi phạm bản quyền: tác phẩm/sáng chế………. được đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả/Cục Sở hữu trí tuệ vào thời điểm cụ thể nào và người bị khiếu nại đã vi phạm bản quyền của tác phẩm/sáng chế……. đó như thế nào) Căn cứ điểm…. Khoản…… Điều…… Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013: “… ” (Trích văn bản, nếu có)

 

Ví dụ: Căn cứ Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2019:

 

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả”

 

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

 

2. Mạo danh tác giả.

 

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

 

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó. …”.

 

Tôi/công ty chúng tôi nhận thấy, ông/bà/công ty………. đã có hành vi………. Do vậy, tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi … của…… tới Quý cơ quan. Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét và giải quyết việc này theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi/công ty chúng tôi. Tôi đề nghị Quý cơ quan: -…. (những nội dung mà người khiếu nại muốn chủ thể giải quyết đơn thực hiện) Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người viết ký…