Chuyên Mục Khác

🤩🤩🤩 ❤❤❤ RecSports Việt Nam tự hào lọt TOP 30 SIBs được lựa chọn tham gia Chương trình: SIB SIGNATURE – Tinh hoa SIB Việt, nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. http://recsports.vn

🤩🤩🤩 ❤❤❤
RecSports Việt Nam tự hào lọt TOP 30 SIBs được lựa chọn tham gia Chương trình: SIB SIGNATURE – Tinh hoa SIB Việt, nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
http://recsports.vn