Chuyên Mục Khác

Quý hồ tinh bất quý hồ đa – nhất nghệ tinh nhất thân vinh 🤩 Kính gửi TOP30 SIB, Chúc mừng anh/ chị đã được lựa chọn tham gia Chương trình: SIB SIGNATURE – Tinh hoa SIB Việt, nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương trình hy vọng rằng SIBs sẽ nhận được các hỗ trợ năng lực phù hợp, từ đó lan tỏa kinh nghiệm và kiến thức tới Hệ sinh thái SIB! — SIB LÀ GÌ : Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là các doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh và cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ.

Quý hồ tinh bất quý hồ đa – nhất nghệ tinh nhất thân vinh 🤩

 

Kính gửi TOP30 SIB,

 

Chúc mừng anh/ chị đã được lựa chọn tham gia Chương trình: SIB SIGNATURE – Tinh hoa SIB Việt, nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chương trình hy vọng rằng SIBs sẽ nhận được các hỗ trợ năng lực phù hợp, từ đó lan tỏa kinh nghiệm và kiến thức tới Hệ sinh thái SIB!

SIB LÀ GÌ : Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là các doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh và cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ.