Tin tức

BÁO CÁO TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2022

Recsports Việt Nam là một dự án tạo tác động xã hội ( SDGs 3,4,8,12) thực hiện theo chiến lược phát triển thể dục thể thao số 2198/QĐ_TTg. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Cộng Đồng thông qua tổ hợp thể thao giải trí và phối hợp.
Dự án hiện đang triển khai ở 4 chuyên đề chính ( Giáo dục, du lịch, y tế, lực lượng vũ trang)